1080 x 1080 px


Què mostrem a Instagram?
Quines són les nostres emocions reals i quines són les que pengem a la xarxa? 

Aquestes eren preguntes que volien treballar un grup d’alumnes de l’institut Carles Rahola. L’objectiu era dur a terme una intervenció al seu institut, des d’on poder elaborar un diari cromàtic de les emocions reals de cadascú, en contrast amb les emocions que els representa a la xarxa.La idea era realitzar aquesta intervenció dos dies diferents a la mateixa hora i al mateix lloc de l'institut (no es va poder fer a causa del COVID-19). Es volia dibuixar un quadrat amb cinta americana col·locat entre la paret i el terra i amb una mida suficientment gran, per a què la resta de companys poguessin enganxar notes al seu interior. Aquests post-its de colors diferents, triats segons la gamma cromàtica del logotip de la xarxa, es facilitarien a tothom que volgués participar en funció de l'estat emocional que volgués representar. D'aquesta manera es buscava trobar una diferència cromàtica entre el dia que es volien plasmar les emocions reals, i el dia que volien fer referència a les emocions que es transmeten per la xarxa social.

SIMULACIÓ RESULTAT FINAL
“Quan t’estàs avorrint penges fotos de quan t’estaves divertint”
“Tothom té mínim dos comptes d’Instagram, una per l’entorn de confiança i l’altre per tothom”
“ El que comuniques i no comuniques”

“Postureo” 

“Algo que mole, que le guste a la gente” #inscarlesrahola #4eso #artacció #instagram︎ ART D’ACCIÓ

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia